صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری کنگره: 26 مهرماه 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله: 26 شهریور ماه 1396
بررسی و اعلام نتایج ارزیابی مقالات: 6 مهرماه 1396
آخرین مهلت ثبت نام در همایش: 20 مهرماه 1396