فرمت نگارش مقاله را از منوی بالای صفحه وب سایت، قسمت اطلاع رسانی، زیرمجموعه فایل ها دریافت نمایید.
.: ساختار سازمانی همایش  >  دبیر علمی کنگره

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یاسوج،جناب آقای دکتر هجیر کریمی