.: ساختار سازمانی همایش  >  دبیر علمی کنگره

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یاسوج،جناب آقای دکتر هجیر کریمی