فرمت نگارش مقاله را از منوی بالای صفحه وب سایت، قسمت اطلاع رسانی، زیرمجموعه فایل ها دریافت نمایید.
.: ساختار سازمانی همایش  >  دبیر اجرایی کنگره

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد، جناب آقای دکتر حسن نوروزی