.: ساختار سازمانی همایش  >  دبیر اجرایی کنگره

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد، جناب آقای دکتر حسن نوروزی