فرمت نگارش مقاله را از منوی بالای صفحه وب سایت، قسمت اطلاع رسانی، زیرمجموعه فایل ها دریافت نمایید.
.: ساختار سازمانی همایش  >  دبیر کنگره

رئیس دانشگاه یاسوج، جناب آقای دکتر محمود رضا رحیمی