.: ساختار سازمانی همایش  >  دبیر کنگره

رئیس دانشگاه یاسوج، جناب آقای دکتر محمود رضا رحیمی