.: ساختار سازمانی همایش  >  رئیس کنگره

استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد، جناب آقای دکتر خادمی