فرمت نگارش مقاله را از منوی بالای صفحه وب سایت، قسمت اطلاع رسانی، زیرمجموعه فایل ها دریافت نمایید.
راه ارتباطی > پیشنهادات >
.: پیشنهاداتتاييديه : تشخيص عامل غير انساني